WEX Europe Services (BE) BV

Algemene Voorwaarden
voor Kaartgebruik

1. Doel

Het doel van deze Overeenkomst bestaat erin de voorwaarden vast te leggen waaronder Klanten de Kaarten kunnen gebruiken om Goederen te verkrijgen bij de deelnemende Verkooppunten.

2. Definities

In onderhavige Overeenkomst zullen de volgende woorden de hiernavolgende betekenis hebben:

–  “Aangesloten Vennootschap” betekent (1) voor WEX: WEX Inc. of enige maatschappij waar WEX Inc. 50% of meer van de aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks bezit of controleert; en (2) voor de Klant: enige maatschappij waar de moedermaatschappij van de Klant 50% of meer van de aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks bezit of controleert.

–  “Aankoopapparaat” betekent een geïntegreerde eenheid die voor de Klant wordt voorzien door of namens WEX;

–  “Adviesprijs”, waar van toepassing, is de adviesprijs (inclusief de datum waarop de prijs van kracht gaat) die beschikbaar is op schriftelijk verzoek door de Klant aan WEX.

–  “Brandstofproducten” betekent alle vormen van diesel- en benzineproducten en diensten die met een Kaart kunnen worden gekocht van tijd tot tijd door WEX aan de klant worden geleverd.

–  “Goederen” betekent Brandstofproducten, Niet-brandstofproducten, Aankoopapparaten en alle andere producten en/of services die van tijd tot tijd kunnen worden gekocht in overeenstemming met deze Overeenkomst;

–  “Factuur” heeft de betekenis die hieraan wordt gegeven in artikel 5.2 (d).

–  “Kaarten” betekent alle betaalkaarten uitgereikt aan de Klant door WEX en/of elke door WEX aangeduide derde, en “Kaart” betekent elk van de kaarten, met uitzondering van spaarkaarten die van tijd tot tijd eventueel door WEX kunnen worden uitgegeven;

– “Kaartformulieren” betekent het aanvraagformulier, het bestelformulier voor kaarten, het inschrijvingsformulier voor e-business en/of elk ander formulier door de Klant ingevuld op verzoek van WEX en aanvaard door WEX;

– “Kaarthouders” betekent personen aan wie de Klant een Kaart heeft bezorgd en die door de Klant gemachtigd zijn een dergelijke Kaart te gebruiken, en “Kaarthouder” betekent elk van hen;

– “Kaartprocedures” betekent alle procedures of richtlijnen met betrekking tot het gebruik van WEX Cards die door WEX van tijd tot tijd worden Meegedeeld;

–  “Kaartprogramma” betekent het Kaartsysteem dat het eigendom is van WEX en/of door WEX wordt gebruikt en op basis waarvan WEX Kaarten uitreikt voor gebruik door Klanten.

–  “Klant” betekent de persoon of onderneming waarvan de details worden weergegeven in het Kaartformulier en van wie de aanvragen voor Kaarten is aanvaard door WEX;

–  ‘Wetgeving inzake gegevensbescherming’ betekent toepasselijke wetgeving ter bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen, waaronder met name de ‘Data Protection Act 2018’ en eventuele vervanging daarvan, alsmede de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG‘), in combinatie met bindende richtlijnen en gedragscodes die van tijd tot tijd worden uitgegeven door relevante toezichthoudende autoriteiten;

–  “Kosten” betekent alle kosten (inclusief Toelagen) die door WEX kunnen worden geheven in overeenstemming met deze Overeenkomst, waarvan de details te vinden zijn in de sectie Kosten op de Website;

–  “Kredietlimiet” betekent het maximumbedrag aan onbetaalde Transacties, ongeacht of ze al dan niet gefactureerd zijn, dat op elk ogenblik kan openstaan ten laste van een Klant. De Kredietlimiet wordt bepaald en kan op gelijk welk moment worden herzien door WEX naar eigen goeddunken; WEX zal de Kredietlimiet van tijd tot tijd op verzoek meedelen aan de Klant.

–  “Laattijdige Betaling” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 5.3. (a);

–  “Meedelen” of “Mededeling” betekent het inlichten van de andere Partij;

(a) via de Website: in geval van een mededeling aan WEX (1) door het elektronisch versturen van de vereiste informatie via de functionaliteiten die door de Website worden voorzien voor dat doel; of in geval van een mededeling aan de Klant (2) door het posten van de informatie op de Website;

(b) door het verzenden van een e-mail naar een e-mailadres dat respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgeven (“Per e-mail”);

(c) door het verzenden van een fax naar een faxnummer dat respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgeven (“Per fax”);

(d) door het verzenden van een brief naar het adres dat respectievelijk door WEX of de Klant wordt opgegeven;

(e) door het vermelden van specifieke informatie op de Factuur of op het betalingsoverzicht dat bij de Factuur is gevoegd (enkel van toepassing op een Mededeling door WEX aan de Klant), of

(f) per telefoon naar het nummer dat respectievelijk door WEX of door de Klant wordt opgegeven (“Telefonisch”):

–  “Niet-brandstofproducten” betekent alle producten die geen Brandstofproducten zijn en van tijd tot tijd geleverd worden door WEX aan de Klant;

–  “Overeenkomst” betekent onderhavige Algemene Voorwaarden, de Kaartformulieren en de Kaartprocedures. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden, de Kaartformulieren of de Kaartprocedures, zullen de Kaartformulieren voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden en zullen de Algemene Voorwaarden voorrang hebben op de Kaartprocedures.

–  “Partijen” betekent WEX en de Klant en “Partij” betekent een van beide Partijen;

–  “PIN” betekent het persoonlijke identificatienummer dat wordt verstrekt voor gebruik van een Kaart;

–  “Rente” betekent de wettelijke rente zoals gedefinieerd in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de laattijdige betallingen bij handelstransacties;

–  “Retailers” betekent WEX en/of ondernemingen die met WEX een overeenkomst zijn aangegaan voor het aanvaarden van Kaarten ter betaling voor Goederen, en “Retailer” betekent elk van hen;

–  “Schriftelijke Mededeling” betekent een Mededeling in de vorm vermeld onder paragrafen (a) tot en met (e) onder de definitie van Meedelen/Mededeling;

–  “Tarieven” betekent de tarieven die worden aangerekend aan Klanten voor Goederen die door WEX worden geleverd;

–  “Toelagen” zijn toelagen die door WEX worden opgelegd op de aankoop van Goederen, waarvan de details beschikbaar zijn op de Website;

–  “Transactie” betekent elk gebruik van de Kaart om Goederen te verkrijgen in een Verkooppunt;

–  “Verkooppunt” betekent de plaats waar de Retailer de Goederen levert aan de Klant of de Kaarthouder;

–  “Website” betekent de website wexeuropeservices.com, of alle andere websites waartoe WEX de Klant toegang verleent in het kader van onderhavige Overeenkomst.

–  “Werkdag” betekent een dag waarop ‘clearing banks’ in Brussel open zijn (exclusief zaterdagen);

–  “WEX” betekent WEX Europe Services (BE) BV (bedrijfsnummer: 0547.665.760) met maatschappelijke zetel te Grote Markt 40-42, BE-9600 Ronse en haar opvolgers, rechtverkrijgenden en toegewezen tussenpersonen of andere Aangesloten Vennootschappen en hun opvolgers, tussenpersonen of rechtverkrijgenden, naargelang het geval;

–  ‘WEX Card Centre’ betekent het contactpunt voor administratieve aangelegenheden met betrekking tot de Pas, die WEX periodiek kan communiceren; en –      de begrippen ‘Gegevensverwerkingsverantwoordelijke’, ‘Gegevensverwerker’, ‘Betrokkene’, ‘Persoonsgegevens’, ‘Inbreuk in verband met persoonsgegevens’ en ‘Verwerken/verwerking’ hebben dezelfde betekenis als beschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

–  “Wisselkoers” betekent de ’mid-point closing exchange rate(s)’ van de Euro Foreign Exchange referentiekoersen gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de dag van de Transactie met de Kaart, plus 1,5%. Op dagen waarop deze koersen niet worden gepubliceerd, zal deze koers geacht worden de koers te zijn van de onmiddellijk daaraan voorafgaande Werkdag waarop hij werd gepubliceerd, of enige andere wisselkoers die door WEX van tijd tot tijd aan de Klant wordt Meegedeeld.

3. Kaartprogramma

3.1 WEX kan naar eigen goeddunken één of meer Kaarten ter beschikking van de Klant stellen of laten stellen. De Klant kan een Kaart gebruiken voor de aankoop van bepaalde Goederen die beschikbaar zijn in de Verkooppunten, maar de Klant heeft geen verplichting een minimum hoeveelheid Goederen aan te kopen met de Kaart. Een Kaart die gedurende een bepaalde door WEX te bepalen periode niet wordt gebruikt, kan automatisch worden ingetrokken door WEX of onderhevig zijn aan een Toelage als gevolg van dergelijke inactiviteit.

3.2 WEX biedt via de Retailers een assortiment Goederen aan die met een Kaart kunnen worden gekocht. De Klant bepaalt de categorieën Goederen die met de Kaart kunnen worden gekocht op basis van het beschikbare aanbod overeenkomstig het Kaartprogramma. WEX kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande mededeling het assortiment Goederen dat in het kader van het Kaartprogramma wordt aangeboden, uitbreiden of beperken. De uitgifte van Kaarten aan de Klant verleent de Klant geen enkel recht om leveringen van Goederen te ontvangen.

3.3 Het gebruik van een Kaart houdt een aankoop van Goederen van WEX of van de Retailer in. Het eigendomsrecht op de Goederen en het risico op verlies wordt overgedragen bij levering van de Goederen in het Verkooppunt.

3.4 De Kaarten mogen enkel worden gebruikt in deelnemende Verkooppunten. Retailers hebben echter het recht Kaarten in te trekken en/of te weigeren Goederen te leveren, Kaarten te aanvaarden of Transacties te verwerken om welke reden ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekort aan product, technische storingen van uitrustingen of niet-nakoming door de Klant van deze Overeenkomst. De Klant zal voldoen aan alle vereisten en voorwaarden die door een Retailer worden opgelegd in het Verkooppunt. Alle vergoedingen of sommen aangerekend door de Retailer aan WEX met betrekking tot Transacties verricht door de Klant in strijd met lokale wetgeving of schade toebrengend aan de apparatuur van de Retailer kunnen door WEX aan de Klant worden doorgerekend. Indien de Goederen reeds werden geleverd en de Kaart om welke reden ook niet door de Retailer wordt aanvaard, dient de Klant met andere betaalmiddelen te betalen voor de Goederen aan de verkoopprijs die van toepassing is in het Verkooppunt.

3.5 De Klant kan Kaarthouders toelaten gebruik te maken van een Kaart en dient te verzekeren dat de Kaarthouders de verplichtingen van de Klant krachtens onderhavige Overeenkomst nakomen. De Klant dient te verzekeren dat Kaarten niet in het bezit blijven van personen die niet langer gemachtigde Kaarthouders zijn.

3.6 De Kaart kan enkel worden gebruikt voor aankopen in het kader van een normaal verbruik of gebruik. De Kaarten mogen bovendien enkel door de Klant worden gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving.

3.7 De Klant en de Kaarthouder hebben niet het recht deel te nemen aan promoties of spaarprogramma’s op Transacties met een Kaart van WEX, tenzij zij hiervoor zijn uitgenodigd onder de bepalingen van dergelijke promoties of spaarprogramma’s.

3.8 WEX kan haar Kaartprogramma wijzigen of beëindigen of het vervangen door een ander programma. Bovendien kan WEX het aantal Retailers en/of Verkooppunten waar Kaarten kunnen worden gebruikt zonder voorafgaande Mededeling aan de Klant verhogen of verlagen, en het type ervan wijzigen.

3.9 Indien de Klant een Aankoopapparaat verwerft op grond van deze overeenkomst, zal de Klant:

(a) het Aankoopapparaat registreren samen met de details van het voertuig bij de nodige derde partijen;

(b) WEX alle correcte documentatie en juiste informatie verstrekken, zoals van tijd tot tijd wordt vereist voor WEX; en

(c) aansprakelijk worden gesteld voor alle betalingen die moeten worden gedaan via het Aankoopapparaat voor een periode van 2 Werkdagen nadat WEX Schriftelijke Mededeling heeft ontvangen dat het Aankoopapparaat moet worden beëindigd (met dien verstande dat deze Mededeling is gegeven voor 16.00 uur, anders begint de kennisgevingperiode op de volgende Werkdag).

3.10 De Klant gaat ermee akkoord en erkent dat het Aankoopapparaat te allen tijde eigendom zal blijven van WEX en dat het Aankoopapparaat aan WEX moet worden teruggegeven aan het einde van de overeengekomen periode, anders zal WEX een Toelage aanrekenen.

4. Kaarten

4.1 Eigendom, intrekking, blokkering of vernieuwing van Kaarten

De Kaarten blijven te allen tijde het eigendom van WEX. WEX kan naar eigen goeddunken Kaarten intrekken of blokkeren of weigeren Kaarten te vernieuwen of te vervangen en de Klant zal de Kaarten op het eerste verzoek aan het WEX Card Center terugbezorgen. WEX kan met voorafgaande Mededeling aan de Klant Kosten heffen op Kaarten.

4.2 Kaartgebruik

De Klant kan de Kaarten enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige Overeenkomst. Een Kaart mag niet worden gebruikt in onder meer de hiernavolgende omstandigheden:

(a) na de op de Kaart vermelde vervaldatum;

(b) indien de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt;

(c) indien de Kaart als verloren of gestolen werd opgegeven of indien de PIN-code niet langer geheim is, zoals vermeld in artikel 4.6.

(d) indien de Kaart werd ingetrokken of geblokkeerd of indien om de teruggave ervan werd verzocht door WEX;

(e) in geval van niet-naleving van de eventuele Kaartprocedures;

(f) in geval van Laattijdige Betalingen;

(g) in geval van gebruik door een andere Kaarthouder dan diegene die op een Kaart van de Bestuurder (zoals gedefinieerd in artikel 4.3 (a)) is vermeld of voor een ander voertuig dan datgene dat op een Kaart op Voertuig is vermeld;

(h) indien de Kaarthouder niet de correcte PIN-code invoert.

Niettegenstaande artikel 4.2(a)-(e), zal de Klant gehouden zijn WEX alle verschuldigde bedragen te betalen met betrekking tot elke Transactie, plus eventuele Toelangen die worden geheven als gevolg van enige inbreuken op dit artikel 4.2.

4.3 Kaarttypes

(a) De Kaarten zullen naar keuze van de Klant de naam van de Kaarthouder (“Kaart van de Bestuurder”) of het registratienummer van een voertuig (“Kaart op Voertuig”) dragen evenals, indien van toepassing, elke andere identificatie gevraagd door de Klant en aanvaard door WEX.

(b) Op verzoek van de Klant kan WEX naar eigen goeddunken Kaarten uitgeven die geen Kaarten op Naam of Kaarten op Voertuig zijn (“Wild Cards”), Kaarten die in bewaring gegeven dienen te worden in een Verkooppunt (“Kaarten in Bewaring”) en Kaarten met identieke PIN-codes die door verscheidene kaarthouders kunnen worden gebruikt (“Kaarten voor het Wagenpark”). Wild Cards, Kaarten in Bewaring en Kaarten voor het Wagenpark worden uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant en de Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties die verricht zijn met Wild Cards, Kaarten in Bewaring en Kaarten voor het Wagenpark, zelfs als ze verloren, gestolen, gekopieerd zijn of als ze niet op tijd ontvangen zijn of als de PIN-code niet meer geheim is, totdat deze Kaarten geblokkeerd zijn.  De Klant zal WEX op verzoekvrijwaren voor alle kosten, vorderingen en eisen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op het gebruik van Wild Cards, Kaarten in Bewaring en Kaarten voor het Wagenpark, en zal alle bijbehorende Toelagen betalen in verband met deze Kaarten. Hetzelfde geldt voor Kaarten die niet worden uitgereikt als Kaarten in Bewaring, maar die door de Klant op eigen initiatief in bewaring worden gegeven in een Verkooppunt.

4.4 Transacties online en offline

Transacties zullen online worden verwerkt, behalve indien dat niet mogelijk is wegens technische redenen die te maken hebben met de uitrusting die voor deze verwerking noodzakelijk is, in welk geval de Transacties offline zullen worden verwerkt.  Online Transacties zullen worden bevestigd met de PIN-code en offline Transacties (indien toegestaan) zullen worden bevestigd met de PIN-code of door de handtekening van de Kaarthouder op de verkoopbon.  Transacties die op die manier worden bevestigd, worden geacht te zijn aanvaard door de Klant en zullen aan de Klant worden gefactureerd. De Kaarthouder heeft geen aanspraak op offline transacties en zal aansprakelijk blijven voor Transacties die zijn uitgevoerd zonder PIN.

4.5 Veiligheidsvoorzorgen

(a) De Klant zal verantwoordelijk zijn voor het bepalen en nemen van alle noodzakelijke voorzorgen om de veilige bewaring en het veilige gebruik van de Kaart en de PIN-code te verzekeren.  Niettegenstaande het voorgaande, kan WEX van tijd tot tijd specifieke voorzorgen aanbevelen aan de Klant. Kaarten worden uitgegeven met een PIN-code. De Klant zal de PIN-code enkel kenbaar maken aan de Kaarthouder die gemachtigd is de Kaart te gebruiken. De Klant zal verzekeren dat de PIN-code niet openbaar bekend wordt, door de PIN-code geheim te houden voor iedereen behalve de Kaarthouder, de PIN-code nooit samen met de Kaart te bewaren en discretie in acht te nemen bij het invoeren van de PIN-code.

(b) WEX kan naar eigen goeddunken eigen veiligheidsgrenzen vastleggen (bijv. maximaal bedrag per Transactie, maximaal bedrag voor alle Transacties met de Kaart in een bepaalde periode of een maximaal aantal Transacties per Kaart in een bepaalde periode), waarboven Transacties geweigerd kunnen worden of Kaarten geblokkeerd kunnen worden.  Deze grenzen worden door WEX bepaald en kunnen te allen tijde door WEX naar eigen goeddunken worden herzien. WEX heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht, om Transacties te weigeren of Kaarten te blokkeren die de veiligheidsgrenzen overschrijden, en WEX zal niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van Kaarten dat deze veiligheidsgrenzen overschrijdt. Op vraag van de Klant kan WEX Kaart(en) uitgeven die zijn vrijgesteld van veiligheidslimieten. De Klant vrijwaart WEX op aanvraag met betrekking tot alle kosten, claims en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van alle dergelijke Kaarten.

(c) De Retailer heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht, om de Kaarthouder te verzoeken een geldig identiteitsbewijs voor te leggen om te bewijzen dat zijn identiteit overeenkomt met de naam op de Kaart van de Bestuurder, bij gebreke waarvan de Retailer de Transactie mag weigeren en/of de Kaart mag intrekken.

4.6 Verloren, gestolen of gekopieerde Kaarten en PIN-codes die niet langer geheim zijn

(a) Indien de Klant reden heeft om aan te nemen dat een Kaart verloren, gestolen of gekopieerd is, of niet op tijd werd ontvangen, of dat de PIN-code niet langer geheim is, dient de Klant dat onmiddellijk mee te delen aan WEX, bij voorkeur via de Website, of Telefonisch, Per E-mail of Per Fax. Indien deze Mededeling mondeling gedaan is, zal de Klant dit binnen de 2 volgende Werkdagen Schriftelijk Meedelen (“Bevestiging”).

(b) De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties verricht met een verloren, gestolen of gekopieerde Kaart (met inbegrip van alle Transacties verricht met een kopie van de Kaart), voor een periode van 2 Werkdagen nadat WEX de Schriftelijke Mededeling of Bevestiging heeft ontvangen. Indien na deze Bevestiging Transacties worden verricht met de verloren, gestolen of gekopieerde Kaart en gebruik van de correcte PIN-code, zal de Klant aansprakelijk blijven voor deze Transacties tot de verloren, gestolen of gekopieerde Kaart door WEX wordt geblokkeerd, wat WEX zo snel als redelijkerwijs praktisch mogelijk is zal doen. Indien na de Mededeling dat een Kaart verloren, gestolen of gekopieerd is, de Kaart door de Kaarthouder wordt gebruikt, zal de Klant bovendien aansprakelijk blijven voor deze Transacties en kan WEX een redelijk bedrag aanrekenen aan de Klant ter dekking van de kosten opgelopen door WEX als gevolg van de Mededeling door de Klant, met inbegrip van eventuele betalingen gedaan door WEX aan om het even welke persoon als beloning voor het in beslag nemen van de Kaart.

(c) De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties verricht met een Kaart waarvan de PIN-code niet meer geheim is totdat (1) de Klant WEX een Mededeling heeft gegeven zoals vastgesteld in artikel 4.6(a) hierboven en (2) totdat het WEX Card Center de betreffende Kaart, waarvan de bovenhoeken afgeknipt zijn, heeft ontvangen.

(d) De Klant zal WEX alle redelijke bijstand verlenen om het verlies, het kopiëren of de diefstal van een Kaart te onderzoeken en WEX bij te staan bij het terugvinden van de verloren of gestolen Kaart of een kopie van de Kaart.

4.7 Annulering, intrekking of vervanging van Kaarten

(a) Indien de Klant een Kaart om welke reden ook wenst te annuleren of in te trekken, dient hij WEX dit Mede te delen en de Kaart aan het WEX Card Center terug te sturen met afgeknipte bovenste hoeken. De Klant zal aansprakelijk blijven voor alle Transacties verricht met een geannuleerde of ingetrokken Kaart tot het WEX Card Center de Kaart heeft ontvangen.

(b) Bij ontvangst van nieuwe Kaarten ter vervanging van bestaande of vervallen Kaarten zal de Klant verzekeren dat alle vervangen Kaarten onmiddellijk worden vernietigd. De Klant zal aansprakelijk blijven voor alle Transacties die met de vervangen Kaarten werden verricht.

4.8 Met voorafgaande Mededeling aan de Klant, WEX behoudt het zich het recht voor om Toelagen in rekening te brengen met betrekking tot de heruitgave en vervanging van Kaarten.

5. Prijs, Facturatie en Betaling

5.1 Prijs

(a) Voor de aankoop van Goederen zal een factuur aan de Klant worden opgemaakt volgens de tarieven die van toepassing zijn.  WEX heeft het recht de Tarieven geheel of gedeeltelijk te wijzigen met voorafgaande Mededeling.

(b) Voor transacties van Goederen op kaarten van Esso, die worden voltrokken buiten het netwerk van Esso, kan WEX Kosten of een Toelage aanrekenen op de prijs van de Goederen.

(c) De Goederen zullen worden gefactureerd met de Kosten, belastingen, rechten en andere lasten geheven in het land van levering. De Belasting over de Toegevoegde Waarde (btw) zal afzonderlijk worden opgegeven voor leveringen in landen waar dat wettelijk mogelijk is. Belastingen, rechten en Kosten zullen eveneens worden aangerekend op alle vergoedingen voor dienstverlening of andere betaalbare bedragen, indien van toepassing. De Klanten zijn verantwoordelijk voor het tijdig Meedelen van wijzigingen aan hun landspecifieke internationale (BTW-) identificatienummers en van hun adressen en fiscale vertegenwoordigers aan WEX.

(d) WEX kan naar eigen goeddunken Kosten aanrekenen voor diensten of voorzieningen verleend aan de Klant, inclusief maar niet beperkt tot de toepassing van een vergoeding voor dienstverlening (%) op de aankoop van alle Brandstof- en Niet-Brandstofproducten. WEX kan van tijd tot tijd het bedrag wijzigen van Kosten of de diensten waarop deze Kosten van toepassing zijn.

(e) De Adviesprijs en alle Kosten kunnen van tijd tot tijd eenzijdig en naar eigen goeddunken worden gewijzigd en bijgewerkt door WEX. Om twijfelgevallen te voorkomen, worden alle wijzigingen die worden doorgevoerd in overeenstemming met deze clausule 5.1(e) onmiddellijk van kracht.

5.2 Facturatie

(a) Eens de Transacties verricht met een Kaart werden verwerkt, zal een factuur aan de Klant worden opgesteld volgens een frequentie die WEX en de Klant zijn overeengekomen. WEX kan periodieke beoordelingen uitvoeren van alle Klanten en WEX behoudt zich het recht voor om de frequentie van facturen en de betaaltermijnen van de Klant met voorafgaande Mededeling te wijzigen.

(b) Elektronische facturatie (indien beschikbaar) is afhankelijk van het feit of de Klant zich al dan niet heeft ingeschreven voor de e-facturatiedienst. WEX kan naar eigen goeddunken Kosten aanrekenen aan de Klant indien deze laatste zich niet inschrijft voor de e-facturatiedienst.   Wanneer de Klant zich inschrijft voor de e-facturatiedienst, gaat deze ermee akkoord dat (i) WEX facturen elektronisch archiveert of laat archiveren door een aangewezen contractant en dat (ii) geavanceerde handtekeningen, in overeenstemming met de wetgeving van het land, worden gebruikt om de integriteit van alle e-facturen voor Kaarten te beschermen. De Klant wordt via e-mail verwittigd wanneer een nieuwe Factuur online beschikbaar is. Deze e-mailmelding wordt louter ter informatie voorzien, en betaalvoorwaarden zijn van toepassing in overeenstemming met deze Overeenkomst. De Klant kan nog steeds een Factuur op papier ontvangen in geval van handmatige aanpassingen.

(c) De Klant zal een factuur ontvangen voor Goederen aangekocht in EURO (€). Aankopen gedaan in vreemde valuta zullen worden omgerekend op basis van de Wisselkoers.

(d) WEX zal Facturen of debetnota’s, betalingsverzoeken, facturen zonder eigendomsvoorbehoud, facturen zonder btw of soortgelijke juridisch geldige documenten voor zover toegestaan door de transacties uitgeven of deze documenten in haar naam laten uitgeven voor Goederen verkocht door Retailers. Indien de Klant een Factuur met btw wenst voor Goederen verkocht door WEX of Retailers, in omstandigheden waarin WEX niet wettelijk verplicht is btw aan te rekenen, dient de Klant een Factuur te vragen in het Verkooppunt op het ogenblik van de Transactie. Facturen, debetnota’s, betalingsverzoeken en soortgelijke juridisch geldige documenten worden in onderhavige Algemene Voorwaarden gezamenlijk “Factuur” of “Facturen” genoemd.

(e) Facturen worden uitgeschreven op basis van de gegevens betreffende de Transactie, die aan WEX worden meegedeeld door de Retailers. Bijgevolg kunnen alle latere correcties meegedeeld door de Retailers leiden tot de rectificatie van Facturen.

(f) Verkoopbonnen of kopieën daarvan worden niet uitgereikt door WEX en kunnen indien gewenst door de Klant worden verkregen in het Verkooppunt op het ogenblik van de Transactie.

5.3 Betalingstermijn, betalingsmethode en zekerheden

(a) Facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de Factuur (“Betalingstermijn”). De Klant zal de Facturen betalen zonder korting, aftrek of verrekening, zodat de bankrekening van WEX wordt gecrediteerd met het volledige bedrag in de munteenheid aangeduid op de Factuur en binnen de Betalingstermijn. Gebrek hieraan zal Laattijdige Betaling inhouden.

(b) Tenzij anders overeengekomen met WEX, zullen de betalingen via automatische afschrijving worden verricht. WEX kan Kosten aanrekenen voor elke andere betalingswijze dan automatische afschrijving. De Klant zal WEX een opdracht tot automatische afschrijving bezorgen in een vorm die aanvaardbaar is voor WEX en verzekeren dat gedurende de looptijd van onderhavige Overeenkomst te allen tijde een geldige machtiging tot automatische afschrijving bestaat. Indien de bank van de Klant echter een automatische afschrijving door WEX intrekt of weigert wegens onvoldoende middelen, zal de Klant WEX onmiddellijk een bedrag betalen dat gelijk is aan het bedrag van de ingetrokken automatische afschrijving.  WEX is gemachtigd een administratieve vergoeding aan te rekenen, verhoogd in overeenstemming met de bankkosten opgelopen door WEX, voor elke ingetrokken of gefaalde automatische afschrijving. De Klant zal WEX tijdig informeren over alle wijzigingen van zijn bankgegevens om Laattijdige Betaling te vermijden.

(c) WEX heeft het recht naar eigen goeddunken en te allen tijde de betalingsmethode of de Betalingstermijn te herzien en alle kredieten die eventueel aan de Klant verleend werden te herzien of in te trekken. Niettegenstaande alle andere rechtsmiddelen die WEX ter beschikking staan voor het geval het krediet wordt ingetrokken, zullen alle op dat ogenblik om welke reden ook verschuldigde bedragen, ongeacht of ze reeds gefactureerd zijn, onmiddellijk opeisbaar worden en zullen alle toekomstige verkopen van WEX aan de Klant vooruit worden betaald of volledig gedekt zijn door een zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.3(d), naar keuze van WEX.

(d) De Klant zal WEX een zekerheid verstrekken en die zekerheid in stand houden voor het bedrag, van het type, in de vorm en bij de instellingen die WEX naar eigen goeddunken te allen tijde kan bepalen. WEX kan de Klant verzoeken het bedrag gedekt door de zekerheid te verhogen of een bijkomende zekerheid te verstrekken indien WEX van mening is dat dit noodzakelijk is voor het garanderen van de betalingen door de Klant aan WEX, nu en in de toekomst. De Klant zal de zekerheden die eventueel vervallen, vernieuwen ten laatste op de dag die overeenkomt met de vervaldag van de zekerheid min het aantal dagen van de op dat ogenblik toepasselijke Betalingstermijn; indien een Klant nalaat dit te doen, is WEX gemachtigd de Kaarten te blokkeren. Indien zekerheid werd verstrekt door een Aangesloten Vennootschap van de Klant en de Aangesloten Vennootschap die de garantie heeft verstrekt niet langer een Aangesloten Vennootschap van de Klant is als gevolg van een wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de Aangesloten Vennootschappen van de Klant, zal de Klant onmiddellijk een alternatieve zekerheid die aanvaardbaar is voor WEX verstrekken, tenzij en tot door de Aangesloten Vennootschap die de zekerheid heeft verstrekt wordt bevestigd dat de zekerheid van kracht blijft. Het niet verstrekken of in stand houden van voldoende zekerheden op eender welk ogenblik zal alle door de Klant aan WEX verschuldigde sommen (ongeacht of ze reeds gefactureerd werden) onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar maken. De Klant zal verzekeren dat WEX de mogelijkheid zal hebben aanspraak te maken op de zekerheid gedurende een periode van ten minste 6 (zes) maanden vanaf het einde van de maand na de beëindiging van de Overeenkomst.

(e) Betwiste Facturen moeten door de Klant volledig worden betaald binnen de Betalingstermijn. Indien de Partijen later overeenkomen dat die Factuur met een zeker bedrag dient te worden gecorrigeerd, zal WEX onmiddellijk een creditnota uitgeven en het bedrag terugbetalen of compenseren met eventuele bedragen die door de Klant aan WEX verschuldigd zijn. Om twijfelgevallen te voorkomen, wordt elke betwisting met betrekking tot een Factuur door de Klant gemeld binnen 28 dagen na de factuurdatum.

(f) WEX en haar Aangesloten Vennootschappen kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande Mededeling of verzoek aan de Klant, alle bedragen die WEX en/of een van haar Aangesloten Vennootschappen verschuldigd is aan de Klant of aan een van de Aangesloten Vennootschappen van de Klant verrekenen met alle bedragen die door de Klant of een van zijn Aangesloten Vennootschappen verschuldigd zijn aan WEX en/of aan een van haar Aangesloten Vennootschappen. De Klant zal geen enkel bedrag dat door hem verschuldigd is inhouden of verrekenen met door WEX verschuldigde bedragen, behalve als dit wordt opgelegd door de wet.

5.4 Tekortkoming door de Klant

(a) In geval van Laattijdige Betaling door de Klant, worden alle door de Klant aan WEX verschuldigde bedragen (ongeacht of ze reeds gefactureerd zijn), om welke reden ook, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, zonder afbreuk aan het recht van WEX om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de Rente aan te rekenen, zonder voorafgaande Mededeling.

(b) De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten, lasten en andere verplichtingen die voor WEX voortvloeien uit de Laattijdige Betaling.  WEX is gemachtigd alle inningskosten aan te rekenen, met inbegrip van honoraria van advocaten in de mate waarin dat toegestaan is door de wet, naast alle andere verschuldigde bedragen.  Voor betalingen die niet zijn gedaan binnen de Betalingstermijn behoudt WEX zich het recht voor om Kosten aan te rekenen met betrekking tot deze Laattijdige Betaling.

(c) Alle betalingen door en eventuele tegoeden of terugbetalingen aan de Klant zullen worden aangewend om (1) eventuele verschuldigde Rente, (2) eventuele delen van de schuld die niet gedekt zijn door een zekerheid, (3) eventuele delen van de schuld die gedekt zijn door een zekerheid, en ten slotte (4) alle andere schulden aan WEX te betalen.

(d) WEX kan zonder voorafgaande Mededeling of verzoek een deel of het geheel van de zekerheid aanwenden om het geheel of een deel van de schuld of geldelijke verplichting van de Klant aan WEX te verrekenen of te betalen, met inbegrip van schulden voortvloeiend uit aankopen krachtens onderhavige Overeenkomst of enige andere overeenkomst afgesloten tussen de Klant en WEX met betrekking tot het gebruik van Kaarten.

(e) Indien een waarborgsom in contanten werd gestort, dan kan deze waarborgsom naar eigen goeddunken van WEX worden aangewend voor de betaling van Transacties die al dan niet reeds werden gefactureerd.

(f) In geval van Laattijdige Betaling, het niet verstrekken of in stand houden van een voldoende zekerheid, overschrijding van de Kredietlimiet of indien WEX van mening is dat er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de financiële toestand van de Klant aangetast of onstabiel is geworden of dreigt te worden, kan WEX onmiddellijk en zonder voorafgaande Mededeling de Kaarten van de Klanten blokkeren of annuleren.

(g) In het geval van een Laattijdige Betaling behoudt WEX zich het recht voor om Kosten toe te passen op alle Transacties voor een periode van 3 maanden die onmiddellijk volgen na het optreden van de Laattijdige Betaling.

(h) WEX behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen, Kaarten op te schorten of Kosten aan te rekenen wanneer het Kredietlimiet van de Klant is overschreden.

(i) WEX (of zijn tussenpersonen of vertegenwoordigers) kan kredietcontroles uitvoeren op de Klant. De Klant geeft hierbij de toestemming aan WEX (of zijn tussenpersonen of vertegenwoordigers) om dergelijke controles uit te voeren. De Klant erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat de kredietcontroles kunnen omvatten dat informatie over de Klant wordt doorgegeven aan erkende bureaus voor kredietregistratie of derde partijen. WEX kan de informatie die wordt gegeven als gevolg van de kredietcontroles af en toe gebruiken om de Klant te informeren over producten die WEX of een derde partij aanbiedt.

(k) WEX kan periodieke risicobeoordelingen van Klanten uitvoeren met behulp van in de industrie erkende hulpmiddelen voor risicobeheersing en/of algemene marktinformatie. Als de risicoblootstelling van de Klant na dergelijke risicobeoordeling een bepaalde mate van risicoblootstelling bereikt, die naar eigen goeddunken door WEX wordt bepaald, WEX zal dit aan de Klant Meedelen en kunnen Kosten op basis van het risico worden toegepast op alle aankopen van Brandstofproducten voor de duur van de verhoogde mate van risicoblootstelling, tot op het punt dat het oorspronkelijke risiconiveau wordt hervat.

6. Informatie en Privacy van Gegevens

6.1 De Klant zal verzekeren dat alle informatie die aan WEX wordt meegedeeld (met inbegrip van naam, wettige status, adres, e-mailadres, belangrijkste personeelsleden, bankgegevens) correct is en zal alle eventuele wijzigingen onmiddellijk Schriftelijk Mededelen aan WEX. Op verzoek zal de Klant de volledige en correcte jaarrekening (meest recent gecontroleerde rekeningen indien beschikbaar) en daarmee verband houdende informatie tijdig ter beschikking stellen om WEX bij te staan in het financiële evaluatieproces.

6.2 WEX zal niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor incorrecte Facturen, documentatie of rapportage over Transacties, indien dat het gevolg is van incorrecte informatie verstrekt door een Klant, Kaarthouder of Retailer. Alle bedragen die de Klant aan WEX verschuldigd is, worden onmiddellijk opeisbaar indien WEX ontdekt dat de Klant wezenlijk incorrecte informatie aan WEX heeft verstrekt.

6.3 Onderhevig aan clausule 6.4 hieronder, kan WEX op elk gewenst moment relevante informatie met betrekking tot de klant, zijn pashouders of zijn transacties aan een derde bekendmaken voor zover dit door WEX noodzakelijk wordt geacht om deze overeenkomst uit te voeren. De klant zal de informatie die in deze overeenkomst is uiteengezet of van deze overeenkomst wordt afgeleid, als vertrouwelijk behandelen.

6.4 Verwerking van persoonsgegevens

(a) Met betrekking tot persoonsgegevens die WEX namens de klant verwerkt bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, is de klant de gegevensverwerkingsverantwoordelijke en is WEX de gegevensverwerker en in dergelijke gevallen zal:

(i) WEX de persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de vastgelegde instructies van de klant met het oog op het leveren van de goederen en/of diensten die worden verstrekt onder deze overeenkomst;

(ii) WEX alle maatregelen nemen die vereist zijn krachtens artikel 32 van de AVG om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen;

(iii) WEX redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te waarborgen van al zijn personeel dat toegang heeft tot de persoonsgegevens en hun vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens;

(iv) WEX de klant onmiddellijk, en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen, op de hoogte brengen van enige communicatie van een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, of enige andere communicatie (inclusief van een toezichthoudende autoriteit) waarvan WEX op de hoogte is met betrekking tot de verplichtingen van beide partijen krachtens de wetten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens;

(v) WEX de klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer er sprake is van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens;

(vi) WEX op verzoek van de klant commercieel redelijke assistentie verlenen met betrekking tot (A) alle communicatie die wordt ontvangen onder clausule 6.4 (iv); en (B) elke inbreuk in verband met de persoonsgegevens, inclusief door het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen;

(vii) de klant erkent en gaat ermee akkoord dat WEX algemeen gemachtigd is om derden te benoemen om de persoonsgegevens te verwerken (‘Subverwerker’), op voorwaarde dat de klant wordt ingelicht over de subverwerkers en anders voldoet aan de voorwaarden van artikel 28 (2) en (4) van de AVG;

(viii) de klant erkent en gaat ermee akkoord dat de persoonsgegevens kunnen worden overgedragen of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte of het land waar de klant zich bevindt, zodat WEX zijn verplichtingen onder deze overeenkomst kan nakomen.  WEX zal de stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(ix) WEX zal de klant op verzoek en tegen kosten alle informatie die nodig is om aan te tonen dat deze clausule 6.4 en artikel 28 van de AVG worden nageleefd ter beschikking stellen aan de klant, en op schriftelijk verzoek van de klant zal WEX een kopie verstrekken van de dan geldende audits of certificeringen van derden, evenals eventuele samenvattingen daarvan; en

(x) WEX zal de verwerking van de persoonsgegevens stopzetten na beëindiging of afloop van deze overeenkomst en deze persoonsgegevens naar keuze van de klant ofwel retourneren ofwel veilig verwijderen.

6.5 De klant gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met het naleven van de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en garandeert dat alle relevante betrokkenen op de hoogte zijn gebracht van de verwerking van persoonsgegevens door WEX onder deze overeenkomst en dat zij de nodige toestemmingen van pashouders hebben verkregen of zullen verkrijgen voor de verwerking van hun gegevens door WEX, verkopers en derden die zijn aangewezen door WEX in overeenstemming met clausule 6 alvorens dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt. De klant zal ervoor zorgen dat hij het recht heeft om de relevante persoonsgegevens over te dragen aan WEX, zodat WEX de persoonsgegevens namens de klant kan verwerken en overdragen in overeenstemming met deze overeenkomst en de wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.6 De volgende tabel beschrijft de activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens die door WEX namens de klant zijn uitgevoerd:

Onderwerp en duur van het verwerkenVerwerking van persoonsgegevens ter ondersteuning van de levering van goederen en aanverwante diensten zoals bepaald in deze overeenkomst, voor de duur van deze overeenkomst.
Aard en doel van de verwerkingVerwerking voor de levering van de goederen en bijbehorende diensten zoals beschreven in deze overeenkomst.
Soort persoonsgegevensNamen, fysieke adressen, telefoonnummers, nationale identiteitsbewijzen, paspoortnummers, rijbewijsnummers, geboortedata, functietitels, e-mailadressen, bankrekeninggegevens
Categorieën van betrokkenenKlantmedewerkers en -bestuurders, zelfstandige handelaren en pashouders van klanten

 

7. Duur en Beëindiging

7.1 Onderhavige Overeenkomst zal van kracht worden op het ogenblik waarop de Klant of een Kaarthouder voor het eerst gebruik maakt van een Kaart, en wordt voor een onbepaalde tijd afgesloten.  Elke Partij kan de Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen na opzegging door Schriftelijke Mededeling aan de andere Partij niet minder dan vier (4) weken op voorhand;

7.2 Niettegenstaande eventuele andere rechtsmiddelen die WEX ter beschikking staan, kan onderhavige Overeenkomst in de volgende gevallen met onmiddellijke ingang door WEX worden beëindigd, na Mededeling aan de Klant:

(a) in geval van Laattijdige Betaling door de Klant;

(b) indien de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt;

(c) indien de Klant nalaat voldoende zekerheid te verstrekken of in stand te houden;

(d) indien een vermoeden van fraude of misbruik van de Kaart(en) van de Klant bestaat, of indien dergelijke fraude of misbruik werd vastgesteld;

(e) indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel (surseance) van betaling aanvraagt, een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, onbekwaam wordt verklaard, een gerechtelijk akkoord aanvraagt dan wel onder curatele wordt gesteld;

(f) indien WEX een kredietbeoordeling voor de Klant uitvoert en/of bekomt (in verband waarmee de Klant er hierbij mee instemt dat WEX deze kredietbeoordeling van tijd tot tijd uitvoert en/of bekomt) die naar de mening van WEX niet aan de verwachtingen voldoet;

(g) indien WEX van mening is dat er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de financiële toestand van de Klant aangetast of onstabiel is geworden of dreigt te worden;

(h) indien de Klant een materiële inbreuk pleegt op enig (ander) artikel van onderhavige Overeenkomst;

(i) indien de Klant haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder de toestemming van WEX overdraagt of indien een wijziging plaatsvindt in de controle over de Klant.

7.3 Indien onderhavige Overeenkomst om welke reden ook wordt opgezegd, zal het totale openstaande saldo ten laste van de Klant (al dan niet gefactureerd) onmiddellijk volledig opeisbaar worden. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal het recht van de Klant om gebruik te maken van de Kaarten vervallen, en kan de toegang van de Klant tot de Website worden stopgezet of beperkt. Dat geldt onverminderd de aansprakelijkheid van de Klant voor het gebruik van Kaarten na de beëindiging van de Overeenkomst tot op het ogenblik waarop de Kaarten door WEX terug worden ontvangen en onverminderd de rechten van WEX die op het ogenblik van de beëindiging bestaan onder de voorwaarden die golden vóór de beëindiging van de Overeenkomst. De zekerheden zullen blijven gelden tot de laatste betaling die krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is, door WEX werd ontvangen.

8. Uitsluiting en Beperking

8.1 WEX biedt geen andere expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de aan de Klant geleverde Goederen dan de garanties die betrekking hebben op het eigendomsrecht op de geleverde Goederen. WEX zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade opgelopen door de Klant of de Kaarthouder in verband met de Goederen, behalve indien dergelijke aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten. WEX zal niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van Retailers aangaande het verwerken van kaarttransacties of het accepteren van Kaarten. De verkoop van Goederen door Retailers vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van die Retailers, en de Klant dient alle vorderingen met betrekking tot de verkoop van de Goederen rechtstreeks bij die Retailers neer te leggen.

8.2 De aansprakelijkheid van WEX krachtens onderhavige Overeenkomst, voor alle vorderingen met betrekking tot Goederen die met een Kaart werden aangekocht, is beperkt tot de aankoopprijs van die Goederen.

8.3 WEX is niet aansprakelijk voor enige winstderving, verlies van inkomsten en verlies van kansen, of enige gevolgschade of indirect verlies of indirecte schade opgelopen door de Klant of een Kaarthouder als gevolg van een vordering.

8.4 Er wordt afstand gedaan van vorderingen door de Klant of de Kaarthouder indien deze vorderingen niet worden neergelegd per aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na de dag waarop de gebeurtenis die aan de basis van de vordering ligt zich heeft voorgedaan.

8.5 De Klant zal WEX, haar bestuurders, werknemers en agenten vrijwaren tegen alle verliezen geleden door of voortvloeiend uit de opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Klant en/of zijn Kaarthouders.

8.6 Niets in onderhavige Overeenkomst kan de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten van WEX in verband met een vordering voortvloeiend uit fraude, nalatigheid of opzettelijk wangedrag door WEX, zijn contractanten of agenten en hun respectieve werknemers (maar, om twijfelgevallen te voorkomen, is WEX op geen enkele manier aansprakelijk voor aan de Klant of Kaarthouder voor fraude, nalatigheid of opzettelijk wangedrag van derde dienstverleners) behalve voor zover deze aansprakelijkheid niet door de wet kan worden uitgesloten, en op voorwaarde dat WEX in geen geval aansprakelijk zal zijn voor eventuele gevolgschade of onrechtstreekse schade die hier hoe dan ook uit voortvloeit.

9. Overmacht

WEX zal niet aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of laattijdige uitvoering van onderhavige Overeenkomst, als dat voortvloeit uit of verband houdt met enige gebeurtenis waarover WEX niet onmiddellijk controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

(a) stakingen, sociale geschillen van alle aard, gedeeltelijke of algemene stopzetting van werk, weigering om het even welk werk uit te voeren (ongeacht of het voorgaande wettelijk toegelaten is, of al dan niet betrekking heeft op de eigen werknemers van WEX);

(b) oorlog, vijandelijkheden, terroristische activiteiten of lokale, nationale of internationale noodgevallen;

(c) natuurrampen, brand, overstroming, pandemie;

(d) enige onmogelijkheid om energie, nutsvoorzieningen, uitrustingen, transportmiddelen, het krachtens onderhavige Overeenkomst te leveren product of de grondstof waaruit het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt afgeleid te verkrijgen;

(e) technische problemen, storingen of ongevallen met betrekking tot installaties, machines, voorzieningen, Verkooppunten, transportuitrustingen, communicatiesystemen, computerhardware of –systemen of andere uitrustingen zoals kaartlezers;

(f) enige hinder bij het transport;

(g) daling van voorraden aan brandstof van WEX tot beneden het niveau dat WEX naar eigen goeddunken noodzakelijk acht;

(h) naleving te goeder trouw van eventuele reglementeringen, bevelen of aanvragen van, of tussenkomsten door, of beperkingen opgelegd door internationale, nationale, provinciale, haven- of andere openbare instantie of elke persoon die stelt ten behoeve van dergelijke instantie te handelen (ongeacht of ze uiteindelijk al dan niet geldig bevonden worden)

(i) de dreiging van of redelijke bezorgdheid over een van de bovenstaande gebeurtenissen

10. Algemeen

10.1 Het ondertekenen of het gebruik van een Kaart houdt de aanvaarding in van onderhavige Algemene Voorwaarden.

10.2 WEX kan om het even welke bepaling van onderhavige Overeenkomst eenzijdig wijzigen, uitbreiden of schrappen en wijzigingen aan deze Overeenkomst worden op de Website gepost (inclusief relevante ingangsdatums). De Klant zal van tijd tot tijd online controleren op updates en wijzigingen aan deze Overeenkomst.  Het gebruik van een Kaart na dergelijke updates, zal geacht worden als de aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst door de Klant in te houden.

10.3 WEX kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de overdracht, de afstand of de factoring van schulden of vorderingen) aan derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot andere Aangesloten Vennootschappen) zonder Mededeling. Bovendien kan WEX naar eigen goeddunken en zonder Mededeling een agent of contractant aanstellen voor de onderhandelingen over en/of de uitvoering van onderhavige Overeenkomst, en de Klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk zijn goedkeuring voor dergelijke aanstelling.  De Klant kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige Overeenkomst overdragen of afstaan met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van WEX.

10.4 Indien de Klant uit twee of meerdere personen bestaat, zullen hun verplichtingen krachtens onderhavige Overeenkomst hoofdelijk en ondeelbaar zijn.

10.5 Elke Partij zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen ter voorkoming van enige handeling of omstandigheid die kan resulteren in belangen die strijdig zijn met de belangen van de andere Partij. Deze verplichting zal gelden voor de activiteiten van de werknemers en agenten van elke Partij in het kader van hun relatie met de werknemers en familieleden van de andere Partij, haar vertegenwoordigers, verkopers, onderaannemers en derden. De naleving door elke Partij van deze vereiste zal onder meer het volgende inhouden: het nemen van voorzorgen om te vermijden dat werknemers of agenten van de betrokken Partij aanzienlijke giften, evenementen, betalingen, leningen of andere prestaties ontvangen, verstrekken of aanbieden met het doel bepaalde personen ertoe te bewegen handelingen te stellen die in strijd zijn met de belangen van de andere Partij. Elke Partij zal de andere Partij onmiddellijk inlichten over de identiteit van haar vertegenwoordigers of werknemers van wie gekend is dat ze een aanzienlijk belang hebben in de handelszaak van de andere Partij of de financiering ervan.

10.6 Geen enkel rechtsmiddel van WEX tegen de Klant heeft een exclusief karakter, maar elk rechtsmiddel zal in de maximaal door de wet toegelaten mate cumulatief zijn en gevoegd worden bij elk ander rechtsmiddel waarnaar in onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verwezen of die op een andere manier ter beschikking staan van WEX. De uitoefening of het begin van uitoefening door WEX van een of meerdere rechtsmiddelen sluit de gelijktijdige of latere uitoefening door WEX van andere rechtsmiddelen niet uit. Alle rechtsmiddelen waarover WEX beschikt, zullen, in de maximaal door de wet toegelaten mate, blijven bestaan na de beëindiging van de Overeenkomst. In de maximaal door de wet toegelaten mate zal het niet of laattijdig uitoefenen door WEX van eender welk recht, rechtsmiddel, vermogen of privilege niet beschouwd worden als een verklaring van afstand van dit recht, rechtsmiddel, vermogen of privilege.

10.7 Elk van de bepalingen van onderhavige Overeenkomst is onafhankelijk en deelbaar en indien enige bepaling ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal dat de interpretatie of de uitwerking van alle andere bepalingen van onderhavige Overeenkomst niet aantasten.

10.8 Onderhavige Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen WEX en de Klant in verband met het gebruik van de Kaarten, en vervangt alle andere overeenkomsten en afspraken (schriftelijk of mondeling) met betrekking tot het gebruik van de Kaarten.  Eventuele bepalingen en voorwaarden die zijn opgegeven door de Klant zullen niet van toepassing zijn op onderhavige Overeenkomst.

10.9 Eventuele titels in onderhavige Algemene Voorwaarden worden enkel gemakshalve gebruikt en hebben geen invloed op de interpretatie van deze voorwaarden.

10.10 Ongeacht enige andere bepaling in deze Overeenkomst of enig ander document kan deze Overeenkomst noch enig ander document beschouwd worden als een verbintenis van WEX om enige handeling te stellen of te weigeren enige handeling te stellen die strijdig is met, bestraft wordt volgens of verboden is door het recht of de wetgeving van de Verenigde Staten.

10.11 Onderhavige Overeenkomst en alle leveringen van Goederen die plaatsvinden middels het gebruik van de Kaart zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving (met uitzondering van het Belgisch internationaal privaatrecht) en de Klant onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. Noch de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken van 1964 (‘LUVI’), noch het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (’CISG’) zal van toepassing zijn.

10.12 Voor Transacties waarbij Verkooppunten buiten het grondgebied liggen van de WEX-onderneming die de primaire relatie met de Klant heeft (Transactie Buiten het Grondgebied), wordt WEX vervangen door een Aangesloten Vennootschap met betrekking tot de verkoop van Goederen en de uitgifte van Facturen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Op de datum van uitgifte van deze Overeenkomst, is de Aangesloten Vennootschap Retail Petroleum Services Limited, maar deze entiteit kan van tijd tot tijd worden gewijzigd naar goeddunken van WEX.

Het gebruik van een Kaart voor Transacties Buiten het Grondgebied betekent een aankoop van Goederen van de Aangesloten Vennootschap of de Retailer. De eigendom van de Goederen en risico van verlies wordt overgedragen bij levering van de Goederen op het Verkooppunt. Facturen worden uitgegeven ten aanzien van deze leveringen in overeenstemming met de voorwaarden in paragraaf 5 hierboven.

11. Landspecifieke bepalingen
11.1 In het Verenigd Koninkrijk mogen Kaarten enkel worden gebruikt indien ze vóór de aankoop van de Goederen aan de Retailer worden voorgelegd.

12. Intellectuele eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de software en andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en voorbereidend materiaal komen exclusief aan WEX of haar licentiegevers toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13. E-business
13.1 WEX behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan de e-business systemen.

Kostentabel